Přejít k obsahu


Analyse des Einflusses der Eigenspannung und des Oberflächenreliefs auf die Spannungsverteilung unter Anwendung von FEM Simulation

Citace:
MALINA, J., BEHÚLOVÁ, M., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Analyse des Einflusses der Eigenspannung und des Oberflächenreliefs auf die Spannungsverteilung unter Anwendung von FEM Simulation. In XXVI. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Montanuniversität, 2007. s. 181-188. ISBN: 978-3-902078-09-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Analyse of influence of residual strain of surface relief on state of stress by FEM simulation using
Rok vydání: 2007
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Montanuniversität
Autoři: Jiří Malina , Mária Behúlová , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Stav povrchu a způsob zpracování výrazným způsobem ovlivňuje životnost jak strojních součástí tak i celých konstrukcí. I malé nerovnosti povrchu a zbytková napětí, vnesená do materiálu během celého výrobního procesu, se mohou projevit na výsledném stavu napjatosti při únavovém zatěžování. Zjištění výsledného stavu napjatosti v mikroobjemu reálné povrchové vrstvy je značně náročný technický problém a v praktických podmínkách jej není vždy možné určit. Alternativní možností je využití FEM simulace. V příspěvku jsou představeny simulační modely zkušebního vzorku při zkoušce ohybem za rotace. Jsou porovnána napěťová pole pro varianty vzorku s reálným povrchovým reliéfem a integrovanými hodnotami experimentálně naměřených zbytkových pnutí pomocí rentgenové difrakce s napěťovým polem ve vzorku s dokonale hladkým povrchem bez zbytkového pnutí v průřezu vzorku.
Abstrakt EN: The condition of the surface and treatment has distinct influence in working time both machine part and the complex construction. Even little unevenness and residual strain embedded in material during all production process can take effect in finally state of stress by fatigue loading. Locations of resulting state of stress in microvolume real surface film is high sophisticated technical problem and it is not possible determine it. The alternative possibility is use FEM simulation. In this paper are show simulation models tested sample in rotation bending test. There is comparison the stress field for variant of sample with real surface relief and integrated values of experimental measurement residual strain by X-ray diffraction with stress field in the sample which has perfection smooth surface without the residual strain in profile of sample.
Klíčová slova

Zpět

Patička