Přejít k obsahu


Klient-server aplikace k testování prozodických modelů

Citace:
ROMPORTL, J. Klient-server aplikace k testování prozodických modelů. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Client-server application for prosodic model testing and evaluation
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Romportl
Abstrakt CZ: Webová aplikace umožňuje mnohonásobné paralelní testování a integraci různých prozodických modelů, které jsou vzájemně vázány prostřednictvím unifikovaného aplikačního a uživatelského rozhraní. Aplikace dále umožňuje plnou správu neomezeného množství uživatelů včetně uživatelských skupin a práv přístupu k jednotlivým modelům. Lze v ní zejména vytvářet a spravovat libovolné množství tzv. "profilů", které zapouzdřují testované prozodické modely, poskytují jim uživatelské rozhraní k nastavení vnitřních parametrů a aplikační rozhraní ke komunikaci se zvoleným systémem syntézy řeči. Jakékoli využití aplikace (v závislosti na udělené licenci) spočívá v poskytnutí práva přístupu k aplikaci (a k použití jejích služeb), která je fyzicky lokalizována na serveru ZČU.
Abstrakt EN: The web application allows multiple parallel testing and integration of various prosodic models which are mutually interconnected by unified aplication and user interfaces. This application further enables full administration of unlimited number of users, including user groups and user permissions to given models. It is mainly possible to create and administer any number of so called "profiles" which encapsulate tested prosodic models, providing them with the user interface for parameter setting and the application interface for communication with a chosen speech synthesis system. Any utilization of the application (depending on a given license) lies in granting of access to the application (and to its services), which is physically located on a server of ZČU.
Klíčová slova

Zpět

Patička