Přejít k obsahu


Porozumění telefonickému dotazu pro automatickou informační službu

Citace:
JELÍNEK, L. Porozumění telefonickému dotazu pro automatickou informační službu. Plzeň : 2003, 141 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spoken query understanding for automatic information service
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Autoři: Libor Jelínek
Abstrakt CZ: Tato disertační práce se zabývá problematikou strojového porozumění významu spontánních promluv pro použití v dotazovacím dialogovém systému informační služby veřejné dopravy. Jsou zde popsány metody použití konečně stavových automatů pro sémantické členění a extrakci významu telefonických dotazů náhodných uživatelů. Hlavním cílem porozumění v této úloze je identifikace významově důležitých sémantických členů a jejich aplikačně závislá interpretace v předpokládané struktuře rámců. Klíčovým problémem je pak vytvoření vhodného přiřazení mezi sekvencí rozpoznaných slov a konceptuálně orientovaným významem, který představuje prvky reálného světa. Při řešení této úlohy byl použit stochastický princip založený na hierarchickém n-gramovém jazykovém modelu, který se ukázal vhodnější než klasické lingvistické metody využívající jazykových pravidel pro zpracování přirozeného jazyka.
Abstrakt EN: The presented thesis concerns the spontaneous speech understanding in an information retrieval dialogue system. There are described methods of use the finite state transducers for conceptual semantic parsing and meaning extraction of naive users phone inquiry utterances. In this case, the main aim of understanding is identification of important semantic constituents and their application dependent interpretation within supposed frame structure. The key problem is to create an appropriate mapping between sequence of recognized words and concept based meaning that represents real-world entities. For given task we preferred to use a hierarchical stochastic language n-gram model principle, rather then linguistic rule based parsing methods used in natural language processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička