Přejít k obsahu


Mathematical modelling of gearbox nonlinear vibration

Citace:
ZEMAN, V., BYRTUS, M. Mathematical modelling of gearbox nonlinear vibration. In IFToMM 2007. Besancon: IFToMM , 2007. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical modelling of gearbox nonlinear vibration
Rok vydání: 2007
Místo konání: Besancon
Název zdroje: IFToMM
Autoři: Vladimír Zeman , Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje původní metodu matematického modelování nelineárního kmitání převodových ústrojí s využitím metody modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Model zahrnuje nelinearity způsobené možnou ztrátou silového záběru v ozubení a kontaktními silami, které plsobí mezi čepem hřídele, valivými ložiskovými elementy a převodovou skříní. V důsledku nelineárních vazeb dochází v případě malého vnějšího statického zatížení ke kmitání, jež je doprovázené rázovými pohyby ve vazbách, bifurkací řešení a chaotickým pohybem. Uvedená metodika je aplikovaná na reálnou automobilovou převodovku.
Abstrakt EN: The contribution presents the original method of the mathematical modelling of gear drive nonlinear vibrations using modal synthesis method with DOF number reduction. The model respects nonlinearities caused by gear mesh interruption and by contact forces acting between journals of the rolling-element bearings and the outer housing. As a result of nonlinear couplings, gearbox vibrations in case of small static load and in resonances are accompanied by impact motions, bifurcation of solution and chaotic motions. The presented method is applied to the real car gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička