Přejít k obsahu


Tvořivé vyučování, učení senzomotorickým dovednostem a vyučovací cíle

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Tvořivé vyučování, učení senzomotorickým dovednostem a vyučovací cíle. In Multikultúrne aspekty edukácie v učiacej sa spoločnosti. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 38-48. ISBN: 978-80-89284-06-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creative class, teaching sensomotorical skill and tuitional purposes
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita v Žilině
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o tvořivosti a jejím významu v edukačním procesu, konkrétně při výuce technické výchovy. Zamýšlí se nad výukou senzomotorických dovedností, nad možnostmi této výuky. Poukazuje na to, jakou formou lze využít tvořivost jako vyučovací cíl při formování senzomotorických dovedností. Ukazuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen na formování některých vyučovacích cílů v hodinách technické výchovy. Výzkum proběhl za podpory grantu KEGA, r.č.p. 3/3003/05 – Formovanie a hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v technicky orientovaných predmetoch.
Abstrakt EN: The paper deals with meaning of creativity in educational process, in the concrete on teaching technical education. Aims above education sensomotorical skills, extra vires these education. Point at it, of what form it is possible use creativity as tuitional aim at formation sensorimotor skill. Presents result of a research which was focused on educational goals setting in teaching of technical subjects. This research is carrying out in terms of a KEGA grant r.č.p. 3/3003/05 - Formation and evaluation psychomotor skill pupils in technically oriented subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička