Přejít k obsahu


Benefits of digital factory in production process

Citace:
BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Benefits of digital factory in production process. In Computer Integrated Manufacturing and high speed Machining. Zagreb: Croatian Association of Production Engineering, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-953-97181-9-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Benefits of digital factory in production process
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Croatian Association of Production Engineering
Autoři: Marek Bureš , Zbyněk Černý , Jan Roubal
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou digitální výroby v průmyslových podnicích. Jsou zde zachyceny hlavní přínosy v oblasti časů, nákladů, kvality a flexibility. V současné době existují na trhu dva softwary, které se zabývají touto problematikou. V tomto příspěvku je větší pozornost věnována systému DELMIA. Blíže jsou zde popsány některé moduly systému, se kterým jsme již pracovali a ve kterých spatřujeme největší přínos. Jeden z modulů se nazývá DELMIA Process Engineer. Jeho přínosy jsou zejména v přehledném plánování hlavních komponent výrobních systémů, kterými jsou produkty, procesy a zdroje (PPR jádro). PPR jádro je hlavní páteří systému. J jeho pomocí lze provádět různé materiálové a nákladové kalkulace, ergonomické a časové analýzy a vytvářet 3D layouty. Obrovskou výhodou je celkové ověření výroby ve virtuálním světě, které šetří náklady. Značné přínosy jsou dosaženy až po spojení se simulačním modulem Quest, ve kterém je ověřen virtuální chod výroby.
Abstrakt EN: This paper deals with digital manufacturing problematic in industrial companies. The main benefits from time, costs, quality and flexibility area are mentioned here using software products for this area. In current time there are only two representatives of this wide topic on the market. In more details there are described some modules of DELMIA system in which we see the main contribution and have already worked with. One of the modules is called DELMIA Process Engineer. Its benefit is mainly in transparent planning of the main components of production systems which are products, processes and resources (PPR-Hub). The PPR-Hub is the main backbone of the system. With its help numerous of material and cost calculations, ergonomic and time analyzes and 3D layouts are made. Great advantage is overall manufacturing check in virtual world which saves costs. Considerable contributions are reached after connection with simulation module QUEST where virtual run of production is verified.
Klíčová slova

Zpět

Patička