Přejít k obsahu


Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla

Citace:
ČADA, V. Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla. Kartografické listy, 2007, roč. 0, č. 15, s. 25-33. ISSN: 1336-5274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cadastral Maps from Standpoint of the State Maps Series
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: 17. kartografická konference, Súčasné trendy v kartografii
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Studie pojednává o legislativní a metodické koncepci tvorby a vedení digitálních katastrálních map (DKM) v ČR. Digitální katastrální mapy mají nahradit nejednotný, nesourodý a v době digitálních technologií nevyhovující mapový operát analogových katastrálních map. V práci je využito výsledků pilotních projektů řešených v resortu ČÚZK v letech 2000 až 2004 a spolupráce autora na "Návodu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení". Je podán přehled postupu prací a současného stavu digitalizace souboru geodetických informací (D-SGI) katastrálního operátu (KO). Pozornost je věnována obsahu DKM a způsobům aktualizace objektů v D-SGI vedených. Je popsán projekt orientační mapy parcel jako provizorního řešení dostupnosti katastrálních map na internetu. Proto nemůže být tento proces chápán omezeně, pouze jako záležitost katastru nemovitostí (KN).
Abstrakt EN: The paper deals with legislative and methodical conception of creating and managing the digital cadastral maps (DKM) in the Czech Republic. Digital cadastral maps should replace disunited and heterogenous series of analogue cadastral maps which are insufficient in the era of digital technologies. Digitalization is an imperative condition for adequate application of the Cadastral Information System (ISKN) which has been built up in the sector of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (COSMC) from 1996. Digitalization and DKM management will influence the development of large scale maps and information systems created over the land parcel data model in the Czech Republic for a long time. That is why this process cannot be comprehended restrictedly as a matter of cadastre only.
Klíčová slova

Zpět

Patička