Přejít k obsahu


Convergence Problems of Integral Modeling of 3D Electrostatic Fields with Singularities

Citace:
HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Convergence Problems of Integral Modeling of 3D Electrostatic Fields with Singularities. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. I-7-I-8. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Convergence Problems of Integral Modeling of 3D Electrostatic Fields with Singularities
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Roman Hamar , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Četná elektrostatická pole jsou charakterizována přítomností singularit (například, na rozích nebo podél hran elektricky vodivých těles). Řešení těchto úloh zahrnující prvky klasických diferenciálních metod nižších řádů často vedou k nepřesným výsledkům. Jedna z perspektivních metod se zdá být integrální přístup začínající hledáním rozdělení náboje použitím systému Fredholmových rovnic prvního druhu. Článek ukazuje aplikaci tohoto přístupu na dvě elektricky vodivé krychle v obecné poloze v prostoru. Rozdělení jejich ploch je provedeno několika rozdílnými způsoby a výsledky jsou porovnány s ohledem na jejich konvergenci.
Abstrakt EN: Numerous electrostatic fields are characterized by the presence of singularities (for example, at the corners or along the edges of electrically conductive charged bodies). Solutions to the tasks involving such elements by classic low-order differential methods often lead to inaccurate results. One of the prospective methods seems to be the integral approach starting from finding the distribution of the charge using the system of the first-kind Fredholm equations. The paper shows an application of this approach to two electrically conductive cubes in a general position in space. Discretization of their surfaces is performed in several different ways and the results are compared with respect to their convergence.
Klíčová slova

Zpět

Patička