Přejít k obsahu


Numerical Modeling of MHD Effect for Pumping Molten Metals

Citace:
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Numerical Modeling of MHD Effect for Pumping Molten Metals. In AMTEE'07. Section VI, Coupled problems. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. VI-1-VI-2. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical Modeling of MHD Effect for Pumping Molten Metals
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Büllow , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým modelováním pumpování roztavených kov; založeném na principu magnetohydrodynamického efektu, což je silový efekt vnějšího stacionárního proudového pole na elektricky vodivou kapalinu. Je popsána fyzikální podstata efektu, který představuje výchozí bod pro formulaci jeho matematického modelu. Teoretická analýza je ilustrována na dvou příkladech. První pumpa pracuje s prakticky uniformním elektrickým polem v hydrodynamicky méně příznivém kanálu pravoúhlého průřezu, zatímco druhý je s neuniformním elektrickým polem v hydrodynamicky výhodnějším kruhovém kanálu. Závěr je věnován diskuzi o možnostech optimalizace zařízení.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical modeling of pumping molten metals based on the principle of the magnetohydrodynamic effect i.e. force effect of an external stationary current field on an electrically conductive liquid. Described is the physical essence of the effect that represents the starting point for the formulation of its mathematical model. The theoretical analysis is illustrated on two examples. The first pump works with practically uniform electric field in hydrodynamically less favourable channel of rectangular cross-section while the second one with nonuniform electric field in hydrodynamically more advantegous circular channel. The conclusion is devoted to the discussion about the possibilities of optimization of the device.
Klíčová slova

Zpět

Patička