Přejít k obsahu


Complextrans - smíšený pozemní dopravní systém pro individuální i hromadnou městskou i meziměstskou přepravu osob a nákladu

Citace:
HOFMAN, J., HELLER, P. Complextrans - smíšený pozemní dopravní systém pro individuální i hromadnou městskou i meziměstskou přepravu osob a nákladu. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 239-251. ISBN: 978-80-89276-06-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Complextrans - combined transportation system for individual and mass transport of persons and goods in city and intercity traffic
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite
Autoři: Jiří Hofman , Petr Heller
Abstrakt CZ: V současné době převládá silniční doprava nad železniční, protože silniční doprava dokáže nabídnout časově nezávislou dopravu osob a zboží ode dveří ke dveřím. Převaha silniční dopravy však s sebou přináší mnoho problémů, a sice časté dopravní zácpy ve městech i na dálnicích a hlavních silnicích, sníženou bezpečnost dopravy, snížený dopravní komfort, závislost na počasí, nedostatek parkovacích míst, závislost na ropě a jejich produktech a produkci výfukových plynů. Koordinovaný vývoj silničních a železničních dopravních prostředků a současně změna tvaru a funkce automobilů mohou přinést zcela nové možnosti kombinované dopravy, snížení přepravní hustoty ve městech i mezi městy, vzrůst počtu parkovacích míst, snížení spotřeby energie, významné snížení závislosti na ropě, možnost snížení produkce výfukových plynů, možnost zapojení automobilů do hromadné dopravy a řadu dalších možností.
Abstrakt EN: At present the road transportation predominates over the railway transportation, becouse the road transportation can offer the time independent door to door transport of persons and goods. The predomination of road transportation brings about many problems such as frequent traffic jams in cities and on the speedways, lower safety and comfort of the ride, weather dependence, lack of parking places, petroleum dependence and air pollutions. Co-ordination of further development of road and railway vehicles and simultaneous change of the form and function of the cars can bring new possibilities of the combined transport, lowering of the traffic density in cities and between cities, growth of number of parking places, substantial decrease in energy consumption, significant reduction of dependence on oil, possibility to reduce the air pollutions considerably and usage of cars for mass transport and another activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička