Přejít k obsahu


Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. In 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Zürich: [s.n.], 2007. s. 108-109.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zürich
Název zdroje: [s.n.]
Autoři: Jan Vimmr , Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Vliv hemodynamiky na výskyt intimální hyperplasie se zkoumá v podobě recirkulačních oblastí, vírů, nízkého a oscilujícího smykového napětí na stěně. V této práci jsou některé z těchto faktorů analyzovány pro proudění krve bypassem s dvoucestným štěpem v porovnání s tradičním bypassovým štěpem. V obou variantách bypassu je sledován vliv úhlu napojení a průměru štěpu při různých stupních tepenné stenózy včetně posledního stádia aterosklerózy, kdy je nativní tepna zcela uzavřena. Problém proudění krve kompletním modelem bypassu s pevnými stěnami je řešen jako izotermické laminární proudění vazké newtonské kapaliny za použití systému nestlačitelných Navierových-Stokesových rovnic. Výpočty jsou založeny na cell-centred metodě konečných objemů. Výsledné rozložení rychlosti a tlaku v idealizovaných modelech bypassu jsou získány pro stacionární proudění při různých Reynoldsových číslech.
Abstrakt EN: The influence of hemodynamics on the occurrence of intimal hyperplasia should be analyzed in form of recirculation zones, eddies, low and oscillating Wall Shear Stress. In this study these factors are analyzed for a blood flow through a 2-way bypass graft in comparison to the traditional 1-way bypass graft. The effect of the junction angle and bypass graft diameter in both types is observed by various degree of stenosis of the host tube including the fully blocked case as the final phase of the atherosclerosis. The problem of the blood flow through a complete bypass model with rigid walls is solved as an isothermal laminar flow of viscous Newtonian fluid using the system of incompressible Navier-Stokes equations. The calculations are based on the cell-centered finite volume method. The resulting velocity and pressure distributions in the idealized models are obtained for steady flows by varying Reynolds numbers.
Klíčová slova

Zpět

Patička