Přejít k obsahu


Zvýšení konkurenceschopnosti výrobků využitím cílového řízení nákladů

Citace:
ROUBAL, J., KLEINOVÁ, J. Zvýšení konkurenceschopnosti výrobků využitím cílového řízení nákladů. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-7204-532-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Improvement of products competitiveness with utilization of goal cost management
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Akademické nakladatelství CERM
Autoři: Jan Roubal , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: V šedesátých letech byly Japonské průmyslové podniky vystaveny velice silné konkurenci. Podniky zjistili, že o cca 80% celkových nákladů na produkty je rozhodnuto již během procesu plánování a vývoje. Také zjistili, že je velice nákladné provádět změny ve vlastnostech produktu po jeho vypuštění na trh. Naučili se, že pro udržení svojí konkurenceschopnosti na trhu je nezbytné spolupracovat se svými dodavateli a především zákazníky. Tento článek popisuje hlavní principy metody Target costing a snaží se přiblížit hlavní rozdíly oproti klasické kalkulaci. Dále se snaží popsat hlavní výhody a nevýhody této metody.
Abstrakt EN: In 60ties Japanese industrial companies were exposed to very powerful competition. Companies found out that already during planning and development process is decided on about 80% of total product cost. They also found out that is very costly to make changes of product qualities after its launching on the market. They learnt that cooperation with their suppliers and especially customers is necessary for maintenance of their competitiveness. This article describe the main principles of target costing method and tries to bring e main differences compared to classic calculation.
Klíčová slova

Zpět

Patička