Přejít k obsahu


A stochastic response of vibrating systems containing random parameters

Citace:
DUPAL, J., KRÁLÍČEK, J. A stochastic response of vibrating systems containing random parameters. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 29-36. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A stochastic response of vibrating systems containing random parameters
Rok vydání: 2007
Autoři: Jan Dupal , Jan Králíček
Abstrakt CZ: Článek uvádí řešení odhadu hranic odezvy kmitavých systémů v přechodovém stavu. Pro výpočet derivací odezvy podle náhodných parametrů je využita perturbační a gradientní metoda. Tato citlivostní analýza může být provedena analyticky pro lineární systémy nebo numericky pro lineární i nelineární systémy. V případě nelineárních systémů jsou předpokládány malé odchylky náhodných parametrů od hyperbolického bodu systému, takže nenastanou žádné bifurkace a změny fázového portrétu.
Abstrakt EN: The paper deals with an approach to the response limit estimation of the vibrating systems in the transient state. A gradient and perturbation methods for derivatives of the response with respect to the random parameters are shown. This sensitivity analysis can be performed for linear systems in the analytical way or in numerical way for both linear and nonlinear systems. In case of nonlinear systems it is supposed small deviations of random parameters from hyperbolic point of the system and that no bifurcations and changes of phase portrait will occur.
Klíčová slova

Zpět

Patička