Přejít k obsahu


Complex Analysis of Renewable Energy Sources for Electricity Production

Citace:
BERANOVSKÝ, J., DVORSKÝ, E., KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J., KALČEV, P., KAŠPAROVÁ, M., LUKAVEC, D., ŠAFRÁNEK, J., BENEŠ, J. Complex Analysis of Renewable Energy Sources for Electricity Production. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 207-213. ISBN: 978-80-8073-844-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Complex Analysis of Renewable Energy Sources for Electricity Production
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Jiří Beranovský , Emil Dvorský , Jaroslav Knápek , Jiří Vašíček , Petr Kalčev , Monika Kašparová , David Lukavec , Jaroslav Šafránek , Jan Beneš
Abstrakt CZ: Cílem studie je systémová analýza a na jejím základě komplexní analýza obnovitelných zdrojů a zdrojů KVET (včetně palivových článků). Analýza zahrnuje posloupnost testů.První krok-celkové manažerské an.-metody PEST a SWOT - kvalita.druhý krok-multikriteriální porovnání různých metod komplexní an. Je pak možné definovat pozitivní a negativní příspěvky obnovitelných zdrojů v ČR a EU.Kombinací těchto dvou testů dostaneme komplexní přehled jednotlivých položek a velkou flexibilitu a možnost použití.Hlavním příspěvkem těchto postupů je zhodnocení účinnosti obn.zdrojů a možnosti podpory a programů EU.
Abstrakt EN: Goal of the study is the system analysis and after that the complex analysis of the renewable energy sources and cogeneration (CHP) including fuel cells. The process of the analysis consists several steps. The first one is the global managerial methods as the PEST and SWOT analysis, where there are the variants evaluated by the qualitative words methods. The second part is based on the multicriteria evaluation by different methods of complex analysis. There is possible to define the positive or negative contributions renewable energy sources in the Czech Republic and also in the EU on the basis of the last two steps. The combination of these two processes makes complex overview of this issue and large flexibility and applicability. The main contribution of this access is in the system effectiveness used for the evaluation and dividing of the subsidiaries and programs of the EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička