Přejít k obsahu


Application of spectral tuning on the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder

Citace:
MUSIL, A., HLAVÁČ, Z. Application of spectral tuning on the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder . Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 193-202. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of spectral tuning on the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder
Rok vydání: 2007
Autoři: Aleš Musil , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá optimalizací parametrů dynamického modelu nosného válce reaktoru VVER 1000. V rámci modelu celého reaktoru se nosný válec ukazuje být významným subsystémem vzhledem k tomu, že jeho modální vlastnosti mají dominantní vliv na dynamické chování reaktoru jako celku. Byly vypočteny relativní citlivosti vlastních frekvencí na změny diskrétních parametrů modelu. Získané hodnoty byly využity při následném ladicím procesu podle (vybraných) diskrétních parametrů. Protože předchozí výpočty potvrdily, že spektrální ladění pomocí změn hmotnostních parametrů není efektivní, současný příspěvek si klade za cíl ukázat, jakých výsledků lze dosáhnout, jestliže je množina ladicích parametrů rozšířena o geometrické parametry. Samotné ladění je potom formulováno jako optimalizační úloha s nerovnostmi.
Abstrakt EN: The paper deals with the optimization of parameters of the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder. Within the model of the whole reactor, support cylinder appears to be a significant subsystem for its modal properties having dominant influence on the behaviour of the reactor as a whole. Relative sensitivities of eigenfrequencies to a change of the discrete parameters of the model were determined. Obtained values were applied in the following spectral tuning process of the (selected) discrete parameters. Since the past calculations have shown that spectral tuning by the changes of mass parameters is not effective, the presented paper demonstrates what results are achieved when the set of the tuning parameters is extended by the geometric parameters. Tuning itself is then formulated as an optimization problem with inequalities
Klíčová slova

Zpět

Patička