Přejít k obsahu


Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 693-702. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model
Rok vydání: 2007
Autoři: Jan Vimmr , Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Cílem této studie je analýza stacionárního laminárního proudění krve kompletním idealizovaným 3D modelem bypassu s ohledem na jeho hemodynamiku a srovnání získaných výsledků s dříve publikovanými výsledky z 2D modelu. Průtok nativní artérií je omezen buď okluzí, nebo symetrickou 75% stenózou. V obou případech je krev uvažována jako nestlačitelná newtonská kapalina. Stěny jsou modelovány jako nepropustné a tuhé. Pro řešení nelineárního systému nestlačitelných Navierových-Stokesových rovnic byly použity metoda umělé stlačitelnosti a centrální explicitní čtyřstupňové Rungeovo-Kuttovo schéma formulované ve smyslu metody konečných objemů. Výpočet byl realizován pomocí vlastního software vyvinutého pro nestrukturovanou hexahedrovou síť.
Abstrakt EN: The purpose of this study is to analyze the steady laminar blood flow through a complete idealized three-dimensional bypass model with regard to the bypass hemodynamics and to compare the obtained results with the ones from the two-dimensional model. The type of flow restriction in the native artery is represented by either an occlusion or a 75% symmetric stenosis. In both cases, the blood is considered to be an incompressible Newtonian fluid. The walls are assumed to be impermeable and rigid. In order to solve the non-linear system of incompressible Navier-Stokes equations, the pseudo-compressibility method and the finite volume formulation of the central explicit fourth order Runge-Kutta scheme are applied using own computational software developed for unstructured hexahedral grids.
Klíčová slova

Zpět

Patička