Přejít k obsahu


Vliv integrace malých a středních podniků na jejich potenciál

Citace:
ŠIMON, M. Vliv integrace malých a středních podniků na jejich potenciál. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 175-185. ISBN: 80-7043-248-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of integration small and middle size companies to its potential
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Význam malých a středních podniků pro celkový rozvoj ekonomiky a podnikatelských aktivit je především z hlediska jejich odpovídajícího rozsahu a celkové pestrosti odborného zaměření, přičemž je nutné si uvědomit, že právě tyto podniky jsou nejvíce ohroženy konkurenčním tlakem velkých podniků a prodejních řetězců. Malé a střední podniky jako samostatní jedinci nebudou ovšem schopni odolat těmto konkurenčním tlakům a budou nuceni hledat spojence nejen mezi svými spolupracovníky, ale i mezi vlastními konkurenty, dodavateli a odběrateli.
Abstrakt EN: The importance of small and middle size companies to economy and business activities expansion is particularly point of view accordlingly to its range and coplete varied professional intention. It is necessary to consider that these companies are most indangered by big businesses competitors and great sells chains. Small and middle size companies as independent units can’t resist to this huge press of big competitors and businesses therefor they will be forced to find suitable partners not only between its co-workers but also among its competitors, supliers and customers.
Klíčová slova

Zpět

Patička