Přejít k obsahu


Základní obsah a technické náležitosti zeměměřických děl poskytovaných pro správu území obcí a krajů

Citace:
ČADA, V. Základní obsah a technické náležitosti zeměměřických děl poskytovaných pro správu území obcí a krajů. In IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny. Brno : ECON Publishing , 2003. s. 74-82. ISBN: 8086433242
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic contents and technical facilities of cartographic products provided for land administration of municipalities and regions
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: ECON Publishing
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: V článku jsou publikovány základní parametry kartografických produktů používaných pro správu území- katastrální mapy, Státní mapa 1:5000- odvozená, Základní báze geografických dat a Základní mapa České republiky z ní generovaná, ortofoto snímky České republiky. Jsou zde popsány obsah, technologie tvorby, aktualizace, stejně jako vzájemné odkazy mezi těmito kartografickými díly a datovými soubory.
Abstrakt EN: Basic parameters of cartographic products used for land administration-cadastral maps, State Map 1:5 000-Derived, Fundamental Base of Geographic Data and the Base Map of the Czech Republic generated from it, orthophoto imagery of the Czech Republic - have been published in this paper. Contents, technology of creation and updating as well as mutual links among these cartographic products and data sets are described.
Klíčová slova

Zpět

Patička