Přejít k obsahu


Modelování odběrových diagramů v distribučních sítích

Citace:
JANEČEK, E., HUSÁK, Z. Modelování odběrových diagramů v distribučních sítích. In Process control 2004. Pardubice: University of Pardubice, 2004. s. 1-10. ISBN: 80-7194-662-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of the load models in distribution networks
Rok vydání: 2004
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: University of Pardubice
Autoři: Eduard Janeček , Zdeněk Husák
Abstrakt CZ: Úkolem distribučních sítí je zásobovat odběratele příslušnou komoditou v garantované kvalitě. V závislosti na typu distribuční sítě může jít nejčastěji o síť elektrickou, případně o transport jiných médií, jako jsou plynovody, parovody, vodovody, kanalizační síť apod. Distribuční sítě určené pro přenos energie jsou spjaty společným problémem – správným dimenzováním kapacity jednotlivých větví rozvodu energie. Síť je většinou paprskovitého typu, na jejichž koncích jsou připojeni odběratelé energie. S přihlédnutím k ekonomické náročnosti výstavby a zajišťování provozu takovéto sítě nelze dimenzovat síť tak, aby v jednom okamžiku byli dostatečně zásobeni energií všichni odběratelé připojení na síť. Při dimenzování se vychází z pravděpodobného možného odběru energie odběratelem v určitém časovém okamžiku.
Abstrakt EN: The supplying of customers with appropriate commodity in guaranteed quality is the main task of distribution network. In depends on type of distribution network – it will most often be electricity network or other transport media as gas distributing pipe, steam piping, water piping, sewerage system etc. Distribution network destined for energy transfer are adherent with a common problem – right dimensioning of capacities in single branches of power distribution network. Network is mostly radiating type, on whose ends customers are connected. With the consideration to economic demands of build-up and locking running of this network it is impossible to rate network in a way that all the customers are supplied with enough energy at the same time. At the process of dimensioning we go out from probability of possible power take-off by customers at specific time.
Klíčová slova

Zpět

Patička