Přejít k obsahu


The ICT application in the technicians' soft skills development

Citace:
NOZAR, M., HOREJC, J. The ICT application in the technicians' soft skills development. In MITIP 2004. Prague: Czech Technical University , 2004. s. 57-61. ISBN: 80-01-03059-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The ICT application in the technicians' soft skills development
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Martin Nozar , Jan Horejc
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá zvláštnostmi e-Learningu jakožto nástroje pro rozvoj klíčových (zejména sociálních) dovedností zaměstnanců a uvádí význam těchto klíčových dovedností pro průmyslové podniky. Důraz je přitom kladen na vysvětlení těchto výše zmíněných ?měkkých dovedností? (soft skills) a na rozdíl mezi nimi a tzv. tvrdými dovednostmi (hard skills). Na závěr je popsán skutečný e-Learningový kurs, jehož hlavním úkolem byl rozvoj měkkých dovedností zaměstnanců Škoda Holding, a.s.
Abstrakt EN: This report deals with uniqueness of e-learning as a tool for development of employee's crusial (especially social) akills. than is discussed the importance of these crucial skills in industrial enterprises. The impact also lies in the explanation of soft skills mentioned above and their differentiation from the hard skills. In the end, there is described the real e-learning course. Its main task is to develop soft skills of ŠKODA HOLDING, a.s. employees.
Klíčová slova

Zpět

Patička