Přejít k obsahu


Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package

Citace:
ŠIMANDL, M., STRAKA, O., FLÍDR, M., ŠVÁCHA, J., DUNÍK, J. Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package. In Multiple participant decision making. Prague: 2004. s. 1-13.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Autoři: Miroslav Šimandl , Ondřej Straka , Miroslav Flídr , Jaroslav Švácha , Jindřich Duník
Abstrakt CZ: Je popsáno obecné řešení estimačního problému pomocí Bayesova přístupu vedoucí na Bayesovy rekurzivní vztahy. Metody lokální nelineární filtrace využívající analytický a numerický přístup a metody globální nelineární filtrace využívající analytický, numerický a simulační přístup jsou diskutovány. Programový balík pro odhad stavu diskrétních dynamických stochastických systémů je navržen. Obsahuje pocedury pro návrh a simulaci systémů, návrh estimátorů a jejich využití pro odhad stavu. Navržený programový balík je snadno rozšiřitelný o uživatelem definované estimátory a je tak vhodný pro testování estimačních metod a jejich vzájemné porovnání. Použití programového balíku je testováno na numerickém příkladu.
Abstrakt EN: General solution of the estimation problem using Bayessian approach and leading to Bayessian recursive relations is described. Local estimation methods using analytical and numerical approach to solution of the relations and global estimation methods using analytical, numerical and simulation approaches are discussed. Software package for state estimation of discrete time dynamic stochastic system is developed and treated. It contains procedures for system design, system simulation, estimator setup and state estimation. The package is designed to be easily supplied with user defined estimators and thus it is suitable for estimator testing and quality comparison for different estimators. Usage of the nonlinear filtering software package is illustrated in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička