Přejít k obsahu


Koncepce katastru nemovitostí v informační společnosti

Citace:
ČADA, V. Koncepce katastru nemovitostí v informační společnosti. Praha : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2004, 37 s. ISBN: 80-0103014-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conception of land register in the information society
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické, Fakulta stavební
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Katastr nemovitostí jako systém evidence nemovitostí, majetkových práv k těmto nemovitostem a seznamů vlastníků se na našem území vyvíjí již jedno tisíciletí, a to nejen po stránce právní, ale i technické. Tento vývoj je ovlivňován především politickým a ekonomickým vývojem státu. Kontinuita vývoje katastru má mimořádný význam pro jeho spolehlivost a garanci evidovaných informací. Stávající úroveň katastru ČR odráží jak pozitivní, tak i negativní opatření v dlouhodobém vývoji katastru v předcházejících historických etapách, protože neustále navazuje na předchozí výsledky. Při tvorbě koncepce rozvoje katastru nemovitostí ČR je především nutné zohlednit obecně platné hlavní funkce pozemkové evidence tak, jak byly utvářeny za dobu jejího trvání, a to nejen z celospolečenského hlediska, ale i při ochraně osobních práv a svobod každého jedince oprávněného pokojně užívat svůj majetek.
Abstrakt EN: The cadastre of real estates as a system od land registering, of ownership rights and lists of owners has been legally and technically developed in our country during more than 1000 years. This process has been mainly influenced by political and economic development of the country. The continual development of cadastre is important for its reliability and guarantee of stored information. The current level of the Czech cadastre reflects both positive and negative measures during its develepment in previous historical periods. When creating the conception of cadastre in the Czech Republic, it is necessary to accept generally valid main functions of the Land Register especially the protection of personal rights and freedom of every person to enjoy peacefully his property.
Klíčová slova

Zpět

Patička