Přejít k obsahu


Harmonické v meziobvodu trakčního pohonu s asynchronním motorem

Citace:
JANDA, M. Harmonické v meziobvodu trakčního pohonu s asynchronním motorem. Plzeň : 2007, 60 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Harmonics in DC-circuit of traction drive with asynchronous machine
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Martin Janda
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá harmonickou analýzou proudu, který při pulsně-šířkové modulaci odebírá napěťový střídač trakčního pohonu z meziobvodu tvořeného vstupním LC filtrem. Harmonické jsou zkoumány v nízkofrekvenční oblasti, kde mohou rušit železniční zabezpečovací zařízení a rozkmitávat vstupní LC filtr vozidla. Je zde zkoumán vliv reálné funkce střídače a modulátoru řídícího mikroprocesoru na spektrum odebíraného proudu, zejména vliv mrtvých časů střídače a možnosti potlačení negativního dopadu mrtvých časů na proudové spektrum. Dále je zde provedena analýza odolnosti pohonu vůči buzeným kmitům, jejíž výsledky lze využít pro i posouzení schopnosti vstupního LC filtru potlačit proudové harmonické odebírané ze stejnosměrné troleje. V závěru jsou pak uvedeny návrhy na další postup pro potlačení proudových harmonických odebíraných napěťovým střídačem.
Abstrakt EN: This work deals with harmonic analysis of current, which takes PWM controlled voltage-fed inverter of traction drive from DC circuit. Harmonics are investigated in low-frequency area, where can evoke EMC problem with interlocking plant and DC circuit oscillations. Influence of real function of inverter and controlling microprocessor modulator to spectrum of current in DC circuit is explored, especially influence of dead times and options of dead times suppression. There is analysis of drive ability to stand up to excited oscillations, results can be used to review input LC filter ability suppress current harmonics taken from DC trolley line. Conclusion includes another suggestions how to improve spectrum of harmonics taken from trolley line.
Klíčová slova

Zpět

Patička