Přejít k obsahu


Nástroje konkurenceschopnosti pro MSP

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Nástroje konkurenceschopnosti pro MSP. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč. 11, č. 2, s. 59-66. ISSN: 1335-1745
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: COMPETITIVE TOOLS FOR SMEs
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: V současné době se odpovědnost za rozvoj podnikatelských subjektů přenáší především na regionální úroveň, kde se předpokládá větší znalost konkrétních potřeb, a tedy i pravděpodobnosti jejich uspokojení. Málokdo si ovšem uvědomuje, že využití jedné formy podpory není dostačující a realizace podpůrných opatření se musí provádět strukturovaně v souladu s podnikovou strategií a vizí. Bohužel současná praxe je taková, že podnik je natolik vyčerpán legislativou jednoho projektu, že při jeho řešení ani neuvažuje o získání projektu dalšího. A ani to nestačí, realizace řešených projektů se musí provádět v plně funkčním propojení všech činností a procesů nejen v jednom podnikatelském subjektu, ale v celé síti podnikatelských subjektů.
Abstrakt EN: Today a responsibility for development of entrepreneurial units is transferred above all at the regional level where deeper knowledge of concrete needs and a probability of their satisfaction are supposed. Indeed few realize that using of one form of support is not adequate and realization of supporting arrangements must be structurally carried out according to a company´s strategy and vision. Unfortunately a present experience is that a company is exhausted with legislation on one project that during a project solving does not think of gaining another one. Not enough a realization of solved projects must be carried out in a fully working connection of all activities and processes not only in one entrepreneurial unit but in the whole net of entrepreneurial units.
Klíčová slova

Zpět

Patička