Přejít k obsahu


Control and diagnostic unit with microprocessor PIC

Citace:
SPAL, P., FORMÁNEK, J. Control and diagnostic unit with microprocessor PIC. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 1-8. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control and diagnostic unit with microprocessor PIC
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Spal , Josef Formánek
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o návrhu, konstrukci a zhotovení řídící a diagnostické jednotky pro ovládání automatizačních zařízení samostatně stojících nebo zařazených v sériových linkách. Jednotka je osazena mikroprocesorem, přičemž její konstrukce je navržena s ohledem na nízké náklady a stavební jednoduchost. Je určena k řízení a diagnostice rozmanitých zařízení ve výrobních procesech založených na digitálním řízení vstupních a výstupních periférií. K návrhu zařízení byly využity poznatky oboru konstrukční nauka, především byl kladen důraz na splnění všech požadavků, kladených na zařízení a výběr optimální vnitřní struktury řídící jednotky s ohledem na náklady, jednoduchost a spolehlivost celého zařízeni.
Abstrakt EN: Contribution treat with project, construction, making the control and diagnostic of unit for control of automated engineering standalone or use in serial production line. Unit is fit with microprocessor, whereas its construction is designed with reference to low voltage costs and structural simplicity. Its purpose is controlling and to diagnosing of various equipment in industrial processes based on digital control input and output periphery. Idea of this construction control unit was cause by connection of two basic suggestions. Pieces of design science knowledge had been used. The most attention was to fill all requirements to machine and to optimal internal structure choice. Demands to internal structure are cost, simply internal structure and reliability of equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička