Přejít k obsahu


Obraz účetnictví (a účetních záznamů) v právu včera a dnes

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Obraz účetnictví (a účetních záznamů) v právu včera a dnes. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Odborná sdělení, svazek 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. s. 56-74. ISBN: 978-80-7302-123-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Accounting (and Accounting Records) Depicted in Law in the Past and Present
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Příspěvek začíná úvahou o postupně se měnícím smyslu účetnictví. Z tohoto obecného úvodu pokračuje stručným přehledem současné české právní úpravy účetnictví, rozborem konzistentnosti použité terminologie a zamyšlením, ke kterému právního oboru má účetnictví v současné době nejblíže. Analýza vzájemných odkazů v jednotlivých relevantních zákonech ukazuje největší vztah k právu obchodnímu, vazby na ostatní právní obory však jsou rovněž významné. V další části se pak příspěvek zabývá jedním prvkem účetnictví – účetním záznamem – a porovnává, jak jej definoval L. Pacioli na konci 15. století, jaké požadavky na něj kladl Obchodní zákoník z r. 1863 (platný i na našem území) a jak jej vidí české právo dnes.
Abstrakt EN: The paper starts with a thought of the gradually changing role of accounting. After this general introduction, it resumes by a brief overview of a present Czech legal treatment of accounting, analysis of terminology used in individual legal text and its consistency, and contemplation to which legal area it mostly belongs to. It analyses mutual references in relevant legal texts, and draws the conclusion that although most references indicate business law, the other areas are important as well. In the next part, the paper concentrates on one element of accounting – the accounting record – and compares how it was defined by L. Pacioli in late 15th century, what demands were required by (Austrian) Commercial Code of 1863, and how it is perceived by present Czech law.
Klíčová slova

Zpět

Patička