Přejít k obsahu


Ergonomický design a digitální racionalizace výrobního systému.

Citace:
ŠIMON, M., BUREŠ, M., POKORNÁ, V., GÖRNER, T. Ergonomický design a digitální racionalizace výrobního systému.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomic design and digital rationalization of production system
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon , Marek Bureš , Václava Pokorná , Tomáš Görner
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá problematikou ergonomie. Jsou zde řešeny tři oblasti. První oblastí je výzkum algoritmu, který popisuje jednotlivé kroky při návrhu pracovišť v průmyslových podnicích. Další oblastí je návrh struktury znalostní báze pravidel. Tato báze obsahuje jednoduchá pravidla, která musí být dodržena za účelem navržení optimálně uspořádaného pracoviště. Poslední oblast má za úkol poukázat na míru vlivu ergonomie na odstraňování neproduktivních činností a výkonnost výrobního systému. V této části jsou provedeny případové studie v softwaru Delmia, který podporuje projektování výrobních systémů ve virtuálním prostředí.
Abstrakt EN: This report deals with ergonomic topic. There are three main areas that are solved in this report. First part is research of algorithm that describes individual steps during workplace design in industrial companies. Next part is dedicated to creation of knowledge rule base. This base contains simple rules, which must be kept correctly to ensure design of optimally organized workplace. The task of the last part is to point out the rate of ergonomics on stripping non-productive activities and efficiency of production system. There are several case studies in this part. They are all performed in software Delmia, which supports designing of production systems in virtual environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička