Přejít k obsahu


Ekonomické efekty výkonu výrobního systému s využitím simulace

Citace:
KLEINOVÁ, J., KLEKNER, J., CANDROVÁ, K., ROUBAL, J., BEHÚN, M. Ekonomické efekty výkonu výrobního systému s využitím simulace. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 44 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic effects of the manufacturing system performance with the support of simulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Kleinová , Jiří Klekner , Kateřina Candrová , Jan Roubal , Martin Behún
Abstrakt CZ: Dílčí výzkumná zpráva se zabývá hodnocením výrobních procesů s využitím principu hospodárnosti jako základního kritéria. Řešená problematika je rozdělena do dvou oblastí navazujících na způsob modelování výrobních procesů virtuálního výrobního systému. V první oblasti se jedná o modelování s využitím simulačního systému ARENA, v druhé pak projektového systému QUEST. Pro dosažení objektivních výsledků hodnocení dle principu hospodárnosti je třeba zvolit vhodnou metodiku stanovení nákladů na výrobní procesy. Z toho důvodu byla provedena analýza různých softwarových produktů zabývajících se modelováním procesů z hlediska možnosti procesního propočtu nákladů a z pohledu možnosti jejich využití. Nad užším výběrem softwarových nástrojů byly provedeny experimentální propočty, kdy byly pomocí referenčních modelů srovnávány základní možnosti (s důrazem na nákladovou analýzu) a obtížnost práce s uvedenými systémy.
Abstrakt EN: The exploratory study deals with evaluation of manufacturing processes by means of the principle of economy, which is also the basic criterion. Solved problems are divided into two main parts which concur on modelling of the manufacturing processes of the virtual system. The first area is connected with modelling supported by the software solution ARENA, in the second part is exploited software tool QUEST. To achieve objective evaluation (according to the principle of economy) it is necessary to choose suitable methodology for billing of spending on manufacturing processes. That is the reason why was carried out analysis of different software products, which are engaged in processes modelling in term of procedural costing. There were realised many experiments over the shortlist of software tools. The basic functionalities (with the demand on cost analysis) and the difficulties in work were compared by means of referential models.
Klíčová slova

Zpět

Patička