Přejít k obsahu


Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti tenké viskoelastické desky

Citace:
ADÁMEK, V. Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti tenké viskoelastické desky. Plzeň : ZČU v Plzni, 2004, 90 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analytical, numerical and experimental investigation of nonstationary state of stress in a thin viscoelastic plate
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Vítězslav Adámek
Abstrakt CZ: Disertační práce se zabývá vyšetřováním nestacionárních jevů v lineárních viskoelastických tělesech. Konkrétně je řešena úloha tenké kruhové viskoelastické desky nekonečného a konečného poloměru, která je na svém horním líci příčně nestacionárně zatížena. Buzení je v případě nekonečné desky realizováno vnějším tlakem působícím na kruhové plošce předepsaného poloměru. Velikost tohoto tlaku, která je stejná na celé uvedené oblasti, se mění s časem podle Heavisideovy skokové funkce, tj. jedná se o čistě rázový případ buzení. Ve druhém případě, kdy je uvažována deska konečných rozměrů, je buzení reprezentováno kontaktní silou vyvolanou dopadem skleněné kuličky na horní povrch tělesa. Cílem předložené práce je analytickým, numerickým a experimentálním způsobem vyšetřit nestacionární napjatost ve zmíněných tělesech. Hlavním úkolem je nalezení analytického řešení první zmíněné úlohy, tj. úlohy nekonečné desky, a jeho porovnání s výsledky numerických simulací. Dalším cílem při odvozování analytického řešení je vyšetření disperzních a tlumicích vlastností tenké viskoelastické desky, které charakterizují chování harmonických vln šířících se tímto typem kontinua. Na základě porovnání analytického a numerického řešení prvního problému mají být dále nalezeny vhodné parametry numerického modelu druhé kontaktní úlohy a provedeno její numerické řešení. Posledním vytyčeným cílem práce je porovnání získaných výsledků s experimentem.
Abstrakt EN: The presented thesis deals with the exploration of non-stationary phenomena in linear viscoelastic bodies. The particular problem solved in this thesis is represented by a thin circular viscoelastic plate with infinite or finite radius whose upper face is subjected to the transverse non-stationary loading. The external pressure acting on the circular area with prescribed finite radius represents the excitation in the case of the infinite plate. The pressure amplitude that is constant on the whole mentioned area varies in time according to the Heaviside function. In the second case, when the plate with finite dimensions is considered, contact force caused by the impact of a small glass ball represents applied loading. The purpose of this work consists in analytical, numerical and experimental analysis of non-stationary state of stress in above mentioned viscoelastic bodies. The derivation of analytical solution of the first problem, i.e. the problem of infinite plate, and its comparison with results of numerical simulations represent its main objective. Additionally to the analytical solution, dispersion and attenuation behaviour of the thin viscoelastic plate that characterize harmonic stress waves propagation through this type of continuum were investigated. Based on the comparison of analytical and numerical results of the first problem, suitable parameters of the numerical model for the simulation of the second contact problem have been found and afterwards the numerical solution was performed. The last aim of this thesis is the comparison of numerical and experimental results of the contact problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička