Přejít k obsahu


New Knowledge for Systemic Design Engineering of Technical Products

Citace:
HOSNEDL, S., VANĚK, V., ŠTÁDLER, C. New Knowledge for Systemic Design Engineering of Technical Products. In AEDS 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 21-22. ISBN: 80-7043-331-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Knowledge for Systemic Design Engineering of Technical Products
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Stanislav Hosnedl , Václav Vaněk , Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Tradiční přístupy ke konstruování technických produktů/systémů (TS) tíhnou k tradičním intuitivním způsobům využívání poznatků, které byly získány z teorie a (stále více v průběhu času) z praxe. Konstruktéři v praxi obecně ‘nemají rádi’ systematičtější (nebo často ve skutečnosti pouze empirické nebo mnemotechnické) přístupy, které byly až dosud doporučovány nebo dokonce masivně vyžadovány, kvůli jejich ‘nepružnosti’, kterou oni shledávají neslučitelnou s jejich vlastní kreativitou. V prezentovaném dílčím úkolu výzkumného záměru MSM 232100006 jsme zvažovali, jak by tato situace měla být zvládnuta, aby se dosáhlo lepších výsledků v konstrukčním výzkumu, vzdělávání a praxi.
Abstrakt EN: Traditional approaches to engineering design of technical products/systems (TS) tend towards traditional intuitive ways of using knowledge which has been acquired both from theory and (more and more in the course of time) from practice. Practising engineering designers in general ‘do not like’ the more systematic (or often in fact only empirical or mnemonic) approaches, which have been till now recommended or even strongly demanded, because of their ‘rigidity’, which they find to be incompatible with their own creativity. In the presented sub-project of the Research Plan MSM 23210006 we looked at how this situation should be dealt with in order to obtain better results in engineering design research, education and practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička