Přejít k obsahu


Systemic based Design Education using Information Technologies

Citace:
HOSNEDL, S., ŠTÁDLER, C. Systemic based Design Education using Information Technologies. In CADAM 2004. Rijeka: Zigo, 2004. s. 25-26. ISBN: 953-7142-02-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Systemic based Design Education using Information Technologies
Rok vydání: 2004
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Stanislav Hosnedl , Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Nejprve byla provedena systematická analýza konstrukčních oborů s cílem ověření jejich návaznosti na podpůrné oborové předměty a vzájemného propojení a nalezení nežádoucích duplicit, nadbytečných nebo na druhé straně chybějících částí atd. Za druhé byly vybrány konkrétní předměty pro inovaci. Mimoto byla provedena prospěšné sjednocení obecné terminology kompatibilní s terminologií zavedenou ve světě, zejména angličtině. Dále byla vytvořena koncepčně identická systémová struktura pro konstrukční předměty a pro řešení semestrálních a diplomových projektů. Dále byly přepracovány a modernizovány vybrané předměty do koncepčně identické struktury a terminologie, aby byly odstraněny nalezené duplicity a doplněny poddimenzované a chybějící části s významným využitím CA a e-learningových technologií při zpracovávání učebních textů pro vybrané modernizované předměty.
Abstrakt EN: Firstly, the systemic analysis of engineering design fields has been carried out with the aim of verifying their continuation of supporting branch subjects and mutual interconnection and finding undesirable duplicities, unnecessary or, on the contrary, missing parts etc. Secondly, concrete subjects for innovation have been selected. Furthermore, the useful unification of common terminology has been carried out, compatible with terminology established in the world, chiefly English. Further, the conceptually identical systemic structure has been created for engineering design subjects and for the solution of semestral and diploma projects. Further selected subjects have been reworked and modernized to the conceptually identical structure and terminology, to remove found duplicities and to supplement undersized and missing parts with significant utilization of CA and e-learning technologies in processing of teaching texts for selected modernized subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička