Přejít k obsahu


Infračervená kvantitativní termografie ve fyzikálních technologiích

Citace:
HONNER, M. Infračervená kvantitativní termografie ve fyzikálních technologiích. Plzeň : 2004, 167 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Infrared quantitative thermography in physical technologies
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Milan Honner
Abstrakt CZ: Habilitační práce si klade několik hlavních cílů. Seznámit s fyzikou a technikou infračerveného termografického měření povrchových teplotních polí. Vysvětlit fyzikální principy a matematický popis procesu měření. U jednotlivých měřicích systémů ukázat jejich typické uspořádání, uvést jejich výhody či nevýhody a oblast praktického použití. Věnovat pozornost zdrojům chyb při praktickém uplatnění kvantitativní termografie a způsobům řešení problému emisivity. Ukazuje se totiž, že znalost prostorové, teplotní a spektrální závislosti emisivity měřeného povrchu je hlavním předpokladem úspěšného použití kvantitativní termografie. Na příkladech měření povrchových teplotních polí v různých fyzikálních technologiích ukázat možnosti jejího širokého uplatnění. Pozornost přitom zaměřit na výhody i problémy uplatnění kvantitativní termografie a na využití při přímém a numerickém experimentu.
Abstrakt EN: The habilitation thesis has pointed out several objectives. To introduce the physics and technics of infrared measurement of surface temperature fields. To elucidate physical principles and the mathematical description of the measurement process. To show typical set-up, to discuss advantages, disadvantages and applications of various measuring systems. To pay attention to sources of errors in quantitative thermography applications and to introduce ways of solving the emissivity problem. And finally to show examples of thermography applications in various physical technologies focussing on the method advantages, disadvantages and utilization in direct and indirect experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička