Přejít k obsahu


Analýza vlivu nezatížené plastické zóny na šíření napěťových vln v 1D kontinuu

Citace:
ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Analýza vlivu nezatížené plastické zóny na šíření napěťových vln v 1D kontinuu. In Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 13-18. ISBN: 80-7082-780-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the influence of non-loaded plastic zone on the stress wave propagation in 1D continuum
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , František Valeš
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá numerickým řešením nestacionárních problémů 1D kontinua užitím MKP. První část je zaměřena na popis použitého výpočtového modelu a na analýzu počátečního statického předepínání. V druhé části je na základě numerických výsledků popsána vzájemná interakce napěťové vlny s nezatíženou plastickou oblastí. Na závěr jsou odvozeny vztahy pro určení výsledného napětí uvnitř plastické zóny.
Abstrakt EN: This work concerns the numerical solution of non-stationary 1D problems of continuum using FEM. The first part of this report is focused on the description of the computational model used and the analysis of the static initial tension. Based on the presented results in the second part the mutual interaction of the elastic stress wave with local non-loaded plastic zone is described. After that the relations for the calculation of the final stress inside the zone are derived.
Klíčová slova

Zpět

Patička