Přejít k obsahu


Technologie měření deformačních vlastností vysokopevných ocelí za dynamicky se měnících podmínek

Citace:
MAŠEK, B., JENÍČEK, Š., RONEŠOVÁ, A. Technologie měření deformačních vlastností vysokopevných ocelí za dynamicky se měnících podmínek. 2008.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for measuring deformation of highly hardened steel for dynamically changing conditions
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Štěpán Jeníček , Ing. Andrea Ronešová
Abstrakt CZ: Řada moderních technologických procesů je charakteristická tím, že probíhá při vysokých rychlostech a s tím jsou spojeny zpravidla prudké změny technologických parametrů. Pro optimalizaci technologického procesu s podporou výpočtů, např. metodou konečných prvků je bezpodmínečně nutné přesně znát hodnoty těchto parametrů, včetně jejich vysoce dynamických změn. Zjišťování hodnot těchto parametrů za vysoce dynamických změn je vysoce náročné a často nelze použít standardní metodiky měření. Pro zjišťování přetvárných odporů, meze kluzu, meze pevnosti, tažnosti a kontrakce vysokopevných ocelí při podmínkách vysokorychlostního ohřevu byla vyvinuta a optimalizována nová technologie. Tato technologie umožňuje v řádu několika sekund z pokojové teploty rovnoměrně ohřát zkušební vzorek na teploty až několik set stupňů a poté ho deformovat rychlostmi až 100 s-1. S pomocí tenozometrického systému spojeného s vysokorychlostním optickým extenzometrem lze s vysokou přesností zaznamenat deformační síly a dráhu deformace. Z těchto hodnot lze pak vyhodnotit požadované veličiny. Zvláštností této technologie je propojení vysoce dynamického zkušebního zařízení s dynamickým přesným ohřevem, systémem tenzometrů a optického snímání veličin v jeden měřící systém umožňující realizovat zmíněnou technologii měření.
Abstrakt EN: A characteristic of many modern technologies is that they are carried out at high speeds accompanied by rapid changes of technological parameters. To optimize technological processes by computation, e.g. finite element method, it is essential to know the exact values of these parameters, including their highly dynamic changes. Obtaining these values for highly dynamic changes is very demanding, and very often standard measuring techniques cannot be used. To find pre-forming resistance, yield value, ultimate strength, ductility and contraction of highly hardened steel under conditions of high speed heating, new technology was developed and optimized. The technology heats, in a matter of seconds, a test sample from room temperature to several hundred degrees and then deform it at speeds up to 100 s-1. A system of tensometers and high speed optical extensometer are used to precisely identify the deformation forces and the deformation path. The required physical units can then be evaluated from these results. The uniqueness of this technology is the combination of highly dynamic test equipment with dynamically precise heating, and a system of tensometers and optical sensors of physical units in one measuring system.
Klíčová slova

Zpět

Patička