Přejít k obsahu


Einfluss der inkrementellen Deformationen bei der thermomechnischen Behandlung auf die Eigenschaften von TRIP-Stählen

Citace:
JIRKOVÁ, H. Einfluss der inkrementellen Deformationen bei der thermomechnischen Behandlung auf die Eigenschaften von TRIP-Stählen. Chemnitz : Eigenverlag, 2008, 149 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Influence of Thermo-mechanical Treatment with Incremental Deformation on TRIP Steel Properties
Rok vydání: 2008
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Eigenverlag
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: U nových typů materiálů je důležitým požadavkem získání kombinace vysoké pevnosti a dobré tažnosti při zachování nízkých nákladů. Jedním z materiálů, který tento požadavek splňuje, jsou oceli TRIP. Vynikající vlastnosti této oceli jsou dány nejen vícefázovou strukturou skládající se z feritu, bainitu a zbytkového austenitu, ale také díky TRIP efektu (TRansformation Induced Plasticity). TRIP oceli jsou v současné době využívány v automobilovém průmyslu pouze pro výrobu součástí z plechu. Protože při objemovém tváření TRIP ocelí vznikají problémy, které se při tváření plechů nevyskytují, nebyl potenciál těchto materiálů zatím použit pro jiné díly. Při tváření tvarově složitých dílů neprobíhá rovnoměrné ochlazování a následné řízení vývoje struktury a výsledných mechanických vlastností je velmi složité. Pro technologie objemového tváření TRIP ocelí zatím neexistují žádné vhodné postupy. Disertační práce byla zaměřena na vyvinutí inovativní technologie pro výrobu dutých polotovarů z nízkolegovaných TRIP ocelí. V prvním kroku probíhala optimalizace zpracování na termomechanickém simulátoru a poté proběhl transfer poznatků do nově navrženého technologického řetězce skládající ho se z rotačního zpětného protlačování za polotepla, tepelného zpracování a redukčního válcování za studena. Cílem bylo dosažení optimálního rozložení a podíl fází ve struktuře tak, aby byly získány vynikající mechanické vlastnosti. Díky navrženému technologickému řetězci byly vyrobeny osazené duté polotovary s pevností přes 900 MPa a tažností A5mm přes 20 procent.
Abstrakt EN: The main demands on new material types are high strength combined with good ductility while keeping costs low. One type of material which meets these requirements is TRIP steel. The excellent properties of TRIP steels are due not only to their multiphase structure, which consists of ferrite, bainite and retained austenite, but also to the TRIP effect (TRansformation Induced Plasticity). TRIP steels are used in the automotive industry for the production of sheet components. Problems occur during bulk forming of TRIP steels which do not arise with sheet steel, which means that the potential of this material for use in other components has not been exploited. Because the cooling of complex-shaped components is non-uniform, further control of the development of the structure and the resulting mechanical properties is very difficult. There are currently no suitable processes for bulk forming TRIP steels. This thesis focuses on the development of an innovative technology for the production of stepped hollow semi-products from low-alloyed TRIP steel. The first step was to optimize the treatment on a thermomechanical simulator, then the findings were applied to a newly designed technological chain. The chain consists of warm rotary spin extrusion, heat treatment and cold cross rolling. The aim was to achieve the optimal distribution and volume fraction of phases in the structure to obtain excellent mechanical properties. This chain enabled the production of stepped hollow semi-products with a strength exceeding 900 MPa and ductility A5mm of over 20% .
Klíčová slova

Zpět

Patička