Přejít k obsahu


Case study in the teacher training

Citace:
MACH, P. Case study in the teacher training. In Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product". Ljubljana: Somaru, 2009. s. 128-131. ISBN: 978-961-6728-07-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Case study in the teacher training
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Somaru
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Přijetím Boloňské deklarace z roku 2000 se výrazně změnily podmínky vysokoškolské přípravy učitelů. Ve strukturovaných programech se budoucí učitelé základních a středních škol připravují v bakalářském tříletém studiu především po odborné stránce. V navazujícím dvouletém magisterském studiu pak převládá pedagogická, psychologická a didaktická příprava. Na zvládnutí základních učitelských kompetencí mají studenti skutečně pouze tři semestry výuky. Jedním ze způsobů, jak zlepšit didaktickou přípravu studentů učitelství je zařazení metody případových studií do oborových didaktik. Na katedře technické výchovy aplikujeme tuto metodu již několik let. Její používání přináší velmi dobré výsledky při vytváření základních učitelských dovedností. Pomáhají mimo jiné odbourávat strach z neúspěchu při prvních výstupech na pedagogické praxi. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Didaktická situace je v tomto případě chápána jako krátkodobá interakce mezi učitelem a žáky (nebo mezi vlastními žáky), která je charakterizována daným obsahem a způsobem řešení. Tedy zvolenými metodami, prostředky a formami. Délka interakce nemá přesáhnout pět minut, její obsah může být kognitivní povahy, ale i afektivní či senzomotorické povahy. Studenti si vytváří prekoncepty případové studie. Řešení studie je zaznamenáváno na kameru pro následné vyhodnocení a reflexi. Po důkladné analýze následuje úprava řešení v podobě postkonceptu studie. Případová studie má v této podobě řadu společných znaků s metodou videostudií či microteachingu. Jedná se o velmi intenzivně rozvíjenou oblast aplikovaného pedagogického výzkumu.
Abstrakt EN: Accepting Bologna Agreement in the year 2000 changed dramatically the conditions for pre-service teacher training. Future teachers are prepared during the three-year bachelor program in the subject field. In the subsequent two-year magister program training in the fields of pedagogy, psychology and methodology prevails. Students have only 3 semesters to learn basic teacher competencies. One of the ways to improve didactic preparation of students is to use case study method from subject methodologies. This application brings good results when forming basic teacher competencies. It helps to minimize fear of failure at first performances during teaching practice. Case study is a complex and creative solution of a given didactic situation in a simulated didactic environment. Didactic situation is understood as short-term interaction between teacher and pupils, (or among pupils), that is defined by the content and the way of solution, i.e. the chosen methods, , means and forms. . The lengths of interaction should not exceed 5 minutes, the content should be of a cognitive character or effective or sensomotoric character. Students create preconcepts of a case study. The solution is videorecorded for the following analysis and reflection.. The detailed analysis is followed by improvements of solution in the form of postconcept of the study. The case study has many common features with the video study or microteaching. It is a very progressive field of applied pedagogic research.
Klíčová slova

Zpět

Patička