Přejít k obsahu


Zkušenosti s využitím e-learningu k ověření a dalšímu rozvoji počítačové gramotnosti studentů

Citace:
FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Zkušenosti s využitím e-learningu k ověření a dalšímu rozvoji počítačové gramotnosti studentů. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7414-126-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience with utilization of the e-learning to verify and further enlarge on computer literacy of students
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Tomáš Přibáň , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: V úvodu príspěvku je vymezen pojem e-learning, pričemž je dán důraz na rovnováhu mezi technickou a pedagogickou složkou tohoto moderního způsobu výuky. V nedávné době byl na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity (FPE ZCU) v Plzni zaveden nový bakalářský studijní program Přírodovědná studia, který zahrnuje šest ruzných studijních oborů. Integrující částí programu je tzv. Fundament, který spojuje klíčové předměty ze všech šesti oborů, čímž jsou posilovány mezioborové vazby. Jelikož při přijímacím řízení jsou ověřovány pouze obecné studijní předpoklady, rozhodla fakulta zaradit do společného základu předmět Úvod do zpracování textových informací (ÚZTI). Jeho cílem je ověřit a dále rozvinout počítačovou gramotnost studentů v oblasti zpracování textu. Výuka předmetu je realizována částečně distančním způsobem s podporou e-kurzu, který je vytvořen v autorském systému ProAuthor. Příspěvek obsahuje konkrétní ukázku e-kurzu, popis systému ProAuthor a zkušenosti z výuky.
Abstrakt EN: In the introduction of the paper the idea of e-learning is determined whereas special emphasis is put on the balance between technological and pedagogical components of this modern method of teaching. .ew bachelor study program Science studies has been established recently on the Faculty of Education University of Western Bohemia in Pilsen (FPE ZCU in Pilsen) and it includes six different fields of study. Base of this program is so-called Fundament which connects key subjects of all six spheres, whereby interdisciplinary approaches are strengthen. Seeing that entrance exam tests only universal study expectation, FPE ZCU in Pilsen decided to include subject Introduction to the processing text information (ÚZTI) into the Fundament. The goal is to verify and further enlarge on computer literacy of students in documents processing. Education of this subject is realized in part distance form with the support of the e-course which is created in the authoring system ProAuthor. The paper contains particular sample of the e-course, description of the authoring system ProAuthor and experience out of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička