Přejít k obsahu


Tempus rerum imperator - videoprogram jako didaktický projekt

Citace:
MACH, P. Tempus rerum imperator - videoprogram jako didaktický projekt. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-7414-126-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tempus rerum imperator - video programme as a didactic project
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: České školství prochází složitou etapou kurikulárních změn. Škola i učitelé musí vytvářet koncepční materiály ? školní vzdělávací programy. Mění se i program výuky (neboli kurikulum) každého předmětu. Učitelé koncipují nový obsah učiva, hledají atraktivní způsoby výuky. To vyžaduje kreativního a flexibilního učitele, který má zároveň velké odborné znalosti i didaktické zkušenosti. V tomto duchu je třeba připravovat i budoucí učitele. Jednou z možných cest je účast studentů na reálných výukových projektech. Příspěvek se zabývá jedním takovým multioborovým didaktickým projektem. Námětem projektu byl multimediální výukový program o technických památkách plzeňského regionu. Při řešení projektu byl kladen důraz na rozvoj klíčových i odborných kompetencí budoucích učitelů technické výchovy na základních školách. Pozornost je věnována i využití zpracovaného námětu v průřezových tématech školních vzdělávacích programů. Součástí prezentace příspěvku je ukázka videoprogramu.
Abstrakt EN: Czech educational system is undergoing a complicated phase of curricular changes. Teachers and schools must design conceptual materials ? school educational programs. Also the content of each subject (curriculum) is changing. Teachers design new subject content and look for attractive teaching methods. It requires a creative and flexible teacher who has also deep subject knowledge and didactic experience. It is then necessary to prepare future teachers in this way. One possibility is students´ participation in real-life educational projects. This paper deals with one multi-disciplinary didactic project. The topic of the project is a multi-media educational programme about technical historical monuments of the Pilsen region. While accomplishing the project the focus was on the development of key and subject competences of future teachers of technical education at lower secondary schools. Attention is paid to the implementation of processed cross-section topic in school educational programmes. One part of the paper presentation is a video-programme demonstration.
Klíčová slova

Zpět

Patička