Přejít k obsahu


Využití ortotropních materiálů ve stavbě strojů

Citace:
KLEPÁČEK, J. Využití ortotropních materiálů ve stavbě strojů. Plzeň : 2009, 111 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of otrthotropic materials in machine design
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Jan Klepáček
Abstrakt CZ: Vzrůstajícím trendem posledních několika let je integrace nekonvenčních materiálů, zvláště těch kompozitních do různých oborů lidské činnosti. Jejich výhodné (nejen mechanické) vlastnosti, které lze v mnoha případech ? například v této práci využitých dlouho-vláknových kompozitů ? změnou struktury upravit podle aktuální aplikace a potřeby. Tato práce je zaměřena konkrétně na využití dlouho-vláknových (ortotropních) materiálů v konstrukci strojů. Výběr výrobního stroje ? soustruhu, byl hnán snahou o řešení problémů při výrobní technologii vyvrtávání, kde vznikají problémy hlavně s vyvrtávacími tyčemi (trubkami) s velkým vyložením ? štíhlostní poměr větší než 5. Práce si klade za cíl řešit tento problém náhradou stávajícího klasického materiálu (ocel) za nekonvenční, kompozitní materiál. Přes studium těchto materiálů, jejich vlastností a s tím spojených dalších problémů jako je jejich výroba, stávající použití, testování, recyklace a spojování, byl vypracován postup pro ověření správné stavby výpočtových modelů, který byl následně uplatněn při materiálové náhradě vyvrtávací tyče (trubky) s otevřenou možností testování. Výpočtové modely byly řešeny v MKP systému MSC.Marc.
Abstrakt EN: Integration of unconventional materials (especially composite) into different spheres of human activities has growing trend of several last years. In many cases, it is possible to set-up with material structure change their convenient properties according to actual application or requirement (for example long-fibre composites used in this work). This work is especially focused on usage of long-fibre (orthotropic) materials in machine construction. Choice of production machine (turning machine) was driven by troubleshooting effort at production technology of boring work, where problems primarily rise from boring rods (tubing) with large overhang (slimness ratio is bigger than 5). This work itself is proposed to solve this problem by replacement of current classic material (steel) for unconventional, composite material. Over long study of these materials, their properties accompanied by other problems such as production, existing usage, testing, recycling and jointing a procedure was proposed and created for checking of correct computational model structure, which was consequently applied on materials replacement of boring bar with open possibility of testing. The computational models were created in FEM system MSC.Marc.
Klíčová slova

Zpět

Patička