Přejít k obsahu


Ubertus z Lampugnana - právník mezi Prahou a Milánem

Citace:
ČERNÝ, M. Ubertus z Lampugnana - právník mezi Prahou a Milánem. In Sacri canones servandi sunt. Praha : Historický ústav AV ČR, 2008, s. 385-389. ISBN: 978-80-7286-121-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ubertus of Lampugnano - lawyer between Prague and Milan
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav AV ČR
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o italském právníkovi a diplomatovi z druhé poloviny 14. století, Ubertovi z Lampugnana. Tento právník se jako vyslanec milánského knížete Giangaleazza Visconti zdržoval v roce 1385 v Praze na dvoře Václava IV. a při této příležitosti pronesl čtyři přednášky (dvě byly zaměřeny veřejnoprávně ? ?Utrum omnes cristiani subsunt romano imperio?, ?Quando quis dicatur imperator post eleccionem vel coronacionem?, třetí se zabývala otázkou platnosti lichvářovy závěti, čtvrtá nese titul ?De rerum permutatione?). K dispozici je v tištěné podobě pouze nevyhovující přepis jedné z jeho přednášek v článku publikovamém v roce 1816, a to pouze podle jednoho rukopisu. Ukazuje se tedy naléhavá potřeba moderního kritického vydání všech přednášek. V rámci přípravy ke kritické edici Ubertových pražských přednášek byl pořízen seznam dochovaných rukopisů, ve kterých jsou zapsány. Již první prostudování rukopisů přineslo některá překvapení. Nejrozsáhlejší z přednášek, ?repetitio De rerum permutatione?, je totiž v doposud neprobádaném rukopisu z knihovny sv. Martina ve městě Lucca označena jako přednáška pronesená Ubertem již v roce 1371 v Padově. Pražské pronesení této přednášky v roce 1385 tedy nemohlo být premiérou. Kromě rukopisů, obsahujících opisy Ubertových pražských přednášek, bylo v sedmi středověkých rukopisech v Lucce, v Raveně, v Benátkách, v Madridu a v Boloni nalezeno sedm právních dobrozdání ? consilia ? jejichž autorem je rovněž Ubertus z Lampugnana. Kritická edice těchto consilií bude znamenat zkompletování doposud známého díla tohoto středověkého právníka.
Abstrakt EN: The chapter deals with the italian jurist and diplomat living in the second half of 14th century ? Ubertus of Lampugnana. As a legate of milan´s prince ? Giangaleazza Visconti ? Ubertus was staying in the courtyard of Václav IV. in Prague in 1385. While staying in the courtyard he gave four lectures there (two of them aimed at public law ? ?Utrum omnes cristiani subsunt romano imperio?, ?Quando quis dicatur imperator post eleccionem vel coronacionem?, the third one dealing with question of the validity of usurer´s will, and the last one titled as ?De rerum permutatione?). In printed version one can find just an unconvenient transcription of one of his lectures in the article published in 1816, moreover the transcription based on one manuscript. There is thus an urgent need of a modern and critical publication of all these lectures. Within the preparation of the critical edition of Ubertus prague lectures a list of existing manuscripts has been made, where one can find these lectures. The first analysis of the manuscripts has already brought new reveals. The most extended of these lectures (repetitio De rerum permutatione) is still in unresearched manuscript in library of Saint Martin in Lucca, signed as the lecture made by Ubertus of Lampugnana in Padova already in 1371. Therefore the lecture given in Prague couldn´t be the first release. Besides the manuscripts, containing the transcriptions of Ubertus prague lectures, seven law opinions (consilia) has been explored in seven medieval manuscripts in Lucca, Ravena, Venezia, Madrid and Bologna, with the authorship of Ubertus of Lampugnana as well. The critical edition of these consilia will meant to be the completion of already known work of this medieval jurist.
Klíčová slova

Zpět

Patička