Přejít k obsahu


Případová studie jako nástroj kreativity

Citace:
MACH, P. Případová studie jako nástroj kreativity. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. s. 113-116. ISBN: 978-80-7220-316-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Case study - a way of teacher's creativity development
Rok vydání: 2009
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia Olomouc
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Jedním ze způsobů, jak zlepšit didaktickou přípravu studentů učitelství, je zařazení metody případových studií. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Didaktická situace je chápána jako krátkodobá interakce mezi učitelem a je charakterizována daným obsahem a způsobem řešení. Tedy zvolenými metodami, prostředky a formami. Její používání přináší velmi dobré výsledky při vytváření základních učitelských dovedností. Pomáhá mimo jiné odbourávat strach z neúspěchu při prvních výstupech na pedagogické praxi. Je to velmi intenzivně rozvíjená oblast aplikovaného pedagogického výzkumu.
Abstrakt EN: One of the ways to improve didactic preparation of students is to use case study method. Case study is a complex and creative solution of a given didactic situation in a simulated didactic environment. Didactic situation is understood as short-term interaction between teacher and pupils, that is defined by the content and the way of solution, i.e. the chosen methods, means and forms. This application brings good results when forming basic teacher competences. It helps to minimize fear of failure at first performances during teaching practice. It is a very progressive field of applied pedagogic research.
Klíčová slova

Zpět

Patička