Přejít k obsahu


Vyučování matematiky jako příležitost pro rozvoj tvořivosti žáka

Citace:
COUFALOVÁ, J., CHMELOVÁ, M. Vyučování matematiky jako příležitost pro rozvoj tvořivosti žáka. In Matematika z pohľadu primárného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 40-44. ISBN: 978-80-8083-742-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching mathematics as an opportunity to support the development of creativity among students
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Miroslava Chmelová
Abstrakt CZ: Dotazníkové šetření ukázalo podcenění možností rozvoje tvořivosti žáků v hodinách matematiky. Chápeme-li tvořivost jako schopnost hledat nová řešení v tom nejobecnějším smyslu, je dostupná všem lidem a měla by být rozvíjena u všech žáků. Vyučování matematiky podporuje tvořivé myšlení žáků při tvorbě úloh, hledání různých způsobů řešení, vytváření vlastních algoritmů. Prostředí podněcující tvořivost vyžaduje klid a dostatek času na samostatnou práci, vhodný přístup k chybám žáků a maximální míru žákovy sebereflexe.
Abstrakt EN: The Questionnaire showed underdeveloped potential in the students? perception and development of creativity during mathematics lessons. If we comprehend creativity as the ability to search for new solutions in the most general sense, creativity should be accessible to all people and should be developed in all of the students. The teaching of mathematics supports the creative thought processes of the students as they manufacture an equation, search for various solutions and in creates their own algorithms. An environment which encourages creativity requires an atmosphere of calm, sufficient time for individual work, a neutral attitude toward the students? mistakes, and the greatest degree possible of self-reflection on the part of the student.
Klíčová slova

Zpět

Patička