Přejít k obsahu


Influence of the terminal muffler geometry with three chambers and two tailpipes topology on its attenuation characteristics

Citace:
MATAS, R., KŇOUREK, J., VOLDŘICH, J. Influence of the terminal muffler geometry with three chambers and two tailpipes topology on its attenuation characteristics. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 121-132. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the terminal muffler geometry with three chambers and two tailpipes topology on its attenuation characteristics
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek , RNDr. Josef Voldřich CSc.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na popis akustických vln procházejících výfukovým systémem, kde na tlumič se dvěma koncovkami může být nahlíženo jako na akustický prvek definovaný osmi veličinami (obvykle uspořádanými v matici 2 x 4). Tyto veličiny tvoří komplexní funkce závislé na frekvenci pohybu vlny. Proměnné otáčky motoru mohou být uvažovány jako další parametr. Tento příspěvek prezentuje postup, jak určit veličiny pocházející z navrženého matematického modelu užitím metody konečných prvků. Kromě toho jsou odvozeny vzorce pro výpočet útlumových charakteristik založené na indikovaných charakteristikách. Na závěr jsou prezentovány získané útlumové charakteristiky a vzájemně porovnány pro několik konstrukčních alternativ tlumiče, jež se liší geometrií, ale mají identickou topologii komor a koncovek
Abstrakt EN: Aimed at describing the harmonic acoustic waves passage through an exhaust system, the two-tailpipes terminal muffler may be seen as an acoustic element defined by eight quantities (usually arranged in a 2 by 4 matrix). The quantities make up a complex functions depending on the frequency of the wave motion. The engine speed is a variable that can be regarded as another parameter. This contribution presents a procedure how to establish the quantities coming from the suggested mathematical model and using the finite element method. In addition, formulae are derived for calculation of the terminal muffler attenuation based on the indicated characteristics. Finally, the attenuation characteristics of the terminal muffler are presented and mutually compared for several design options of the mufflers which indeed are different with respect to their geometry but have identical topology of the chambers and tailpipes.
Klíčová slova

Zpět

Patička