Přejít k obsahu


Modelování konzistentní báze geodat na úrovni datového modelu katastru nemovitostí

Citace:
JANEČKA, K. Modelování konzistentní báze geodat na úrovni datového modelu katastru nemovitostí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 166 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of consistent geodatabase on data model of cadastre level
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: Disertacní práce je orientována do oblasti zvýšení kvality, zefektivnení zpusobu uložení a publikování prostorových dat katastru nemovitostí, zejména digitální katastrální mapy (DKM) ve spojitosti s informacním systémem katastru nemovitostí (ISKN). Definice cílu práce vycházela bezprostredne z aktuálních potreb a budoucích plánu Ceského úradu zememerického a katastrálního (CÚZK) v Praze. Veškeré programy, které byly v prubehu práce vytvoreny, pracují s vektorovými prostorovými daty katastru nemovitostí. V práci je proto nejprve popsán aktuální zpusob uložení vektorových prostorových dat katastru nemovitostí a popsána specifika vyhodnocení dotazu na prostorová data v nem uložená. Byla provedena rešerže topologických datových struktur jako možného zpusobu uložení vektorových prostorových dat v relacních systémech rízení báze dat. Z duvodu historie vzniku a plnení ISKN daty, vcetne prostorových, je možné, že se v datech vyskytují ruzné typy chyb, které brání dalšímu zpracování techto dat. Je žádoucí, aby se tyto chyby z dat odstranily. To vzhledem k jejich množství není prakticky možné zajistit jinak, než automatizovane. Byla tak provedena rešerže algoritmu z oblasti výpocetní geometrie, jejichž použití zarucuje efektivní zpusob vyhledání nekterých typu chyb. Dále jsem v práci popsal vlastní algoritmus a postupy, které automatizovane vyhledávají vybrané typy chyb. CÚZK svá data poskytuje v nekolika aplikacích. Data jsou pro tyto aplikace pripravována zpusoby, z nichž nekteré již neodpovídají potrebám CÚZK. Týká se to predevším prevodu definicních bodu parcel a budov, orientacní mapy parcel a digitální katastrální mapy do vektorového formátu shapefile. V práci je popsán nový a efektivnejší zpusob generování techto vektorových vrstev prímo z ISKN. Práce prináší výstupy a závery, které mají praktický dopad na vybraná data katastru nemovitostí, predevším na zvýšení jejich kvality v ISKN a zpusob prípravy pro publikování v aplikacích CÚZK. V práci je popsán možný zpusob uložení prostorových dat katastru nemovitostí v Oracle Spatial, vcetne praktického overení prechodu od soucasného datového modelu do interních modelu pro uložení vektorových dat v nadstavbe Spatial. Uložení dat v datových strukturách Oracle Spatial umožní plné využití funkcionality, která je v nadstavbe Spatial k dispozici.
Abstrakt EN: This doctoral thesis is oriented on improving of data quality of spatial data of cadastre, especially of digital cadastral map (DCM). Next I solved the problem how to store DCM in database in more efficient way and how to convert this data from the information system of cadastre (ISC) into the shapefile for their publishing in various applications. Definition of objectives resulted from actual requirements and future plans of the Czech Office of Survaying, Mapping and Cadastre (COSMC) in Prague. All programs which were created work with spatial data of cadastre. Hence first of all I described the actual way of storage of spatial data of cadastre in ISC. Next I discussed the problem of spatial queries on DCM. Background research of topology data models as a possible way how to store spatial data in database was done. Due to the history of creation of ISC and the way of its data filling it is possible that we can find some inconsistencies in spatial data in ISC. This fact precludes to the automatic processing of this data. of course, we want to remove these inconsistencies. Due to the huge amount of spatial data in ISC we have to do it in the appropriate manner. We can use some algorithms from the field of computational geometry to solve this problem. I also proposed my own algortithms for finding some types of inconsistencies. COSMC provides its data in several applications. the way of preparation of spatial data for their usage in these applications is today not appropriate. I proposed new and more effective way how to convert definition points of parcels and buildings, orientation map of parcels and digital cadastral map into shapefile direct from ISC. This doctoral thesis produces results which affect spatial cadastral data. the data quality was increased as well the way of their conversion into the shapefile data format was rectified. There we can find detail description how to store cadastral data in Oracle Spatial in this work. Next the way of conversion between ISC and Oracle Spatial was described and verified in this work. Storing of cadastral data in Oracle Spatial brings the possibility to use that many functions as many as Oracle Spatial offers.
Klíčová slova

Zpět

Patička