Přejít k obsahu


Optimization of the railway vehicle bogie parameters in term of dynamic response caused by radial wheel irregularities

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Optimization of the railway vehicle bogie parameters in term of dynamic response caused by radial wheel irregularities. In Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 55-62. ISBN: 978-80-7395-199-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of the railway vehicle bogie parameters in term of dynamic response caused by radial wheel irregularities
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí původní metodiku parametrické optimalizace podvozku kolejového vozidla z hlediska kmitání vyvolaného geometrickými nepřesnostmi povrchu kol. Přístup k optimalizaci je založen na matematickém modelování kmitání podvozku v poruchových výchylkách vzhledem k provoznímu stavu statické rovnováhy. Výpočty dynamického zatížení ukazují, že radiální a ohybová tuhost kol tak jako vertikální tuhost podloží tratě dominantní vliv na vertikální kolové síly a na dynamické zatížení vazeb mezi statory motorů a rámem podvozku. Vyvinutý software v prostředí MATLAB umožňuje vybrat různé návrhové parametry jako optimalizační a minimalizovat libovolné dynamické deformace a síly přenášené vazbami mezi komponentami podvozku.
Abstrakt EN: This paper presents an original methodology of parametric optimization of the railway vehicle bogie in term of vibrations caused by geometric irregularities of running wheel surfaces. The approach to optimization is based on the mathematical modelling of the bogie vibrations in perturbance coordinates with respect to operational state of static equilibrium. Calculations of dynamic load show that radial and bending stiffness of the wheels as well as the vertical stiffness of track structure have dominant influence on vertical wheel forces and on dynamic loading of couplings between engine stators and bogie frame. The developed software in MATLAB code enables to choose different design parameters as the optimization parameters and minimization of arbitrary dynamic deformations and forces of bogie components and forces transmitted by different couplings.
Klíčová slova

Zpět

Patička