Přejít k obsahu


Pružně-plastický stav v konstrukci strojů

Citace:
HLAVÁČ, J., KUBEC, V. Pružně-plastický stav v konstrukci strojů. In Technológia 2009. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. s. 340-344. ISBN: 978-80-227-3135-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elastic and plastic state in machine design
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Václav Kubec Ph.D.
Abstrakt CZ: Komponenty výrobních strojů jsou navrhovány tak, aby napjatostní stavy při všech zátěžných stavech ležely v elastické oblasti materiálu. I přes to je na skutečných komponentách prokázáno, že zatížení v nejnepříznivějších situacích způsobuje až plastické deformace. Příkladem plasticko-elastického stavu je například závit ve šroubovém spoji mezi sloupem a maticí u hydraulického lisu. Přechod lokálních deformací komponenty do elasticko-plastického stavu je v omezené míře přípustný. Pokud nastane, poté napomáhá pevnostně ?stabilizovat? komponentu jako celek. Pomocí běžně používané pevnostní kontroly v rámci Hookova zákona (elastický stav) je elasticko-plastický stav nepopsatelný (typickým případem je numerická simulace pomocí MKP). Při přechodu mezi elastickým a plastickým stavem dochází ke změně modulu pružnosti materiálu, což je numericky popsatelné jako nelineární děj. V oblasti návrhu a konstrukce výrobních strojů je elasticko-plastický stav opomíjen, i když se v konstrukční praxi vyskytuje. Přestože závěry získané aplikací lineární statiky jsou průmyslovou praxí občas zpochybňovány, možná právě z důvodu výskytu elasticko-plastického děje, nebyla problematika doposud podrobena výzkumu za účelem jeho zmapování. Účelem projektu je navržení takových postupů, které by důvěryhodnost výsledků numerických simulací na pomezí elastického a plastického stavu posílily.
Abstrakt EN: All components of processing machines are designed to resist to any possible load. All stresses within com-ponents' material must by under the yield limit in elastic state of material. Despite of this fact, it is known that sometimes there is a plastic state in real components. As a example of elastic-plastic state there is screw in bolt connection of nut and column of hydraulic press. In some cases elastic state in components' material can occur but only in small partitions of overall volume. If plastic state occur than advance to "stabilize" part. If standard strength analysis (Hookes' law is applied) is used elastic-plastic state can not be described (an example is Finite element method). With brake point between elastic and plastic state of material (also called Yield point) there is a change of materials' modulus of elasticity E. Situation with change of modulus of elasticity can be described with nonlinear simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička