Přejít k obsahu


Case study and the teacher training

Citace:
MACH, P. Case study and the teacher training. In Edukacja-Technika-Informatyka. Tom XI.. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009. s. 222-228. ISBN: 978-83-7586-025-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Case study and the teacher training
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rzeszów
Název zdroje: Uniwersytet Rzeszowski
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Jedním ze způsobů, jak zlepšit didaktickou přípravu studentů učitelství je zařazení metody případových studií do oborových didaktik. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Didaktická situace je v tomto případě chápána jako krátkodobá interakce mezi učitelem a žáky (nebo mezi vlastními žáky), která je charakterizována daným obsahem a způsobem řešení. Tedy zvolenými metodami, prostředky a formami. Délka interakce nemá přesáhnout pět minut, její obsah může být kognitivní povahy, ale i afektivní či senzomotorické povahy. Studenti si vytváří prekoncepty případové studie. Řešení studie je zaznamenáváno na kameru pro následné vyhodnocení a reflexi. Po důkladné analýze následuje úprava řešení v podobě postkonceptu studie. Případová studie má v této podobě řadu společných znaků s metodou videostudií či microteachingu. Jedná se o velmi intenzivně rozvíjenou oblast aplikovaného pedagogického výzkumu.
Abstrakt EN: One of the ways to improve didactic preparation of students is to use case study method from subject methodologies. Case study is a complex and creative solution of a given didactic situation in a simulated didactic environment. Didactic situation is understood as short-term interaction between teacher and pupils, (or among pupils), that is defined by the content and the way of solution, i.e. the chosen methods, , means and forms. . The lengths of interaction should not exceed 5 minutes, the content should be of a cognitive character or effective or sensomotoric character. Students create preconcepts of a case study. The solution is videorecorded for the following analysis and reflection.. The detailed analysis is followed by improvements of solution in the form of postconcept of the study. The case study has many common features with the video study or microteaching. It is a very progressive field of applied pedagogic research.
Klíčová slova

Zpět

Patička