Přejít k obsahu


Učitel a profesní kompetence

Citace:
MACH, P. Učitel a profesní kompetence. In Technické vdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-dbornej konferencie. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 188-192. ISBN: 978-80-8083-721-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teacher and profesional competence
Rok vydání: 2008
Místo konání: Banska Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou profesního standardu a učitelských kompetencí v odborném vzdělávání. Profesní statut učitele je druhou dimenzí kurikulárních reforem. Učitel se stává rozhodujícím elementem reforem. Roste jeho role v uskutečňování kurikulárních procesů, rostou nároky na výkon profese. Od učitelů jsou vyžadovány stále širší a náročnější kompetence. Učitelská profese má již dnes charakter expertní činnosti. Společnost však dostatečně neřeší přípravu učitelů na takto náročnou profesi. Tristní je sociální postavení učitelů ve společenské hierarchii, platové ocenění, možnost dalšího profesního růstu, hodnota vzdělání jako takového. Je třeba si uvědomit, že úspěšnost každého konání je podmíněna postoji zúčastněných k tomuto konání. Pro reformu školství to platí dvojnásobně.
Abstrakt EN: The paper deals with teacher profession standard and teacher competences in vocational education. Professional status of the teacher is the second dimension of curricular reforms. The teacher becomes the decisive element of these reforms. His role in materializing curricular processes is growing as well as the requirements on the professional performance. Broader and more demanding competences are required from the teachers. The teacher profession has already the character of an expertise activity. The society does not solve the professional teacher training sufficiently. The social status of the teacher in the hierarchy of the society in not relevant, neither is the financial reward, possibilities of further professional development, the value of education itself. It is important to realize that success in any activity is conditioned by the attitudes of those involved in the process. This is even more true for the school reform.
Klíčová slova

Zpět

Patička