Přejít k obsahu


Horizontal Control for Stabile Cadastre and Second Military Survey (Franziszeische Landesaufnahme)in Bohemia, Moravia and Silesia

Citace:
ČADA, V., VICHROVÁ, M. Horizontal Control for Stabile Cadastre and Second Military Survey (Franziszeische Landesaufnahme)in Bohemia, Moravia and Silesia. Acta Geodetica et Geophysica Hungarica, 2009, roč. 44, č. 1, s. 105-114. ISSN: 1217-8977
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Horizontal Control for Stabile Cadastre and Second Military Survey (Franziszeische Landesaufnahme)in Bohemia, Moravia and Silesia
Rok vydání: 2009
Místo konání: Budapest
Název zdroje: Akadémiai Kiadó
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Martina Vichrová
Abstrakt CZ: Stať pojednává o významných státních projektech topografického a velkoměřítkového mapováním na počátku 19. století v Rakousku, které již celoplošně vycházely z jednotných polohových geodetických základů. Jsou popsány základní charakteristiky a vlastnosti II. vojenského mapování na území ČR a vazby na projekt stabilního katastru. Podrobně je popsán způsob budování geodetických základů ? prvních plošných trigonometrických sítí, jsou analyzovány kvalitativní parametry geodeticky měřených dat a dokumentace měřického operátu. V předloženém článku je publikován rozbor přesnosti měřených dat a metodika výpočtu souřadnic v gusterbergském souřadnicovém systému. Tyto geodetické základy pomocí identických bodů umožňují vzájemný jednoznačný převod souřadnicových systémů gusterbergského a svatoštěpánského do národního souřadnicového systému S-JTSK, a tím také do celosvětového systému WGS 84 s přesností, která je vyšší než vlastní grafická přesnost původních map. Zásadní význam má nalezené jednoznačné zobrazení systémů stabilního katastru (S-SK) do S-JTSK a naopak, které je publikováno v této práci pod pojmem globální transformační klíč (GTK). Výsledky testování globálních transformačních klíčů, samostatně sestavených pro systém gusterbergský a svatoštěpánský, jsou zpracovány pro území Čech, Moravy a Slezska. V článku jsou uvedeny výsledky dosažené analýzy stykové hraniční oblasti těchto systémů a dále celkové hodnocení výsledné přesnosti vlastní lokalizace na celém území státu. Jako příklad užití GTK je doložena lokalizace mapových listů II. vojenského mapování v S-JTSK. GTK mají zásadní význam i v procesu sjednocení různorodého souboru geodetických informací katastru nemovitostí v ČR.
Abstrakt EN: The paper deals about significant projects of large scale mapping at the beginning of 19th century in the Habsburg Empire. They have been already based on uniform geodetic horizontal control. Basic parameters and features of Second Military Survey in the territory of the Czech Lands as well as links with project of Stable cadastre are delineated. Technology of establishing the horizontal control (1st order trigonometric networks) is described in detail. Qualitative parameters of geodetically measured data and the survey documentation are analysed. Accuracy analysis of angular measurements and methodology of co-ordinate computations in the Gusterberg coordinate system are also discussed. By means of identical points the horizontal control enables unambiguous transformation from the Gusterberg and St. Stephen co-ordinate systems into the national co-ordinate system (JTSK) or WGS 84 with the accuracy higher than graphical accuracy of original maps. This transformation, published here as the global transformation key (GTK), is of great importance. The results of tests of GTKs compiled separately for Bohemia and Moravia+Silesia together with the analysis of contact zone of both above mentioned historical co-ordinate systems are introduced. As an example of GTK application georeferenced map sheets from Second Military Survey are presented. GTKs are of fundamental importance in unification of heterogeneous geodetic information files of cadastre of real estates in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička