Přejít k obsahu


New Possibilities in Material-Technological Modelling For Real Rolling Technology Production Chains

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., MALINA, J., RONEŠOVÁ, A. New Possibilities in Material-Technological Modelling For Real Rolling Technology Production Chains. London, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Possibilities in Material-Technological Modelling For Real Rolling Technology Production Chains
Rok vydání: 2009
Místo konání: London
Název zdroje: IOM communications
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Jiří Malina , Ing. Andrea Ronešová
Abstrakt CZ: Z důvodů vysokých nákladů a při současném vysokém stupni využití výrobních zařízení není již zpravidla možné ověřovat nebo optimalizovat nové výrobní postupy a zpracování materiálů přímo v podmínkách výroby. Jednou z velmi efektivních možností, která umožňuje vyvíjet a optimalizovat nové postupy, je fyzikálně-materiálové modelování vývoje struktury. Fyzikálně-materiálovým modelováním se rozumí vytvoření pokud možno stejných, nebo co možná nejvíce podobných podmínek, kterým je materiál vystaven při reálném technologickém procesu. Podmínky procesu v technologiích tváření, termomechanickém zpracování a eventuelně v tepleném zpracování lze charakterizovat řadou vybraných parametrů. Ve fyzikálním modelování je nutno znát vlivy jednotlivých parametrů a podle jejich intenzity vhodným způsobem volit parametry modelu. Při vhodně zvolených parametrech lze očekávat, že proces modelování dosáhne vysoké shody se skutečným procesem. Článek představuje široké možnosti moderního materiálově-technologického modelování za pomoci nově vyvinutého originální zařízení, které dokáže s vysokou přesností napodobovat podmínky skutečných komplikovaných technologických řetězců.
Abstrakt EN: Due to high costs and the present high degree of utilization of manufacturing equipment, it is generally impossible to check or optimize new manufacturing processes and material processing directly in production conditions. One of the most efficient possibilities enabling the development and optimization of new procedures is the material-technological modelling of structure development. The term material-technological modelling means the creation of identical or near-identical conditions which the material is exposed to during the actual technological process. The process specifications in the forming technologies, thermomechanical treatment and, if necessary, heat treatment can be characterized by a number of selected parameters. In material-technological modelling, the influence of particular parameters must be known and, according to its intensity, the model parameters must be selected in an appropriate manner. Having done this, the modelling process can be expected to reach a high level of congruence with the actual process. This paper shows the wide range of possibilities provided by modern material-technological modelling with the help of a newly-developed original device, which is able to reproduce the conditions of real, complicated technological chains with high accuracy.
Klíčová slova

Zpět

Patička